Pole elektryczne a pole magnetyczne

Obszar wokół magnesu, w którym działa siła magnetyczna, nazywa się polem magnetycznym. Jest wytwarzany przez przenoszenie ładunków elektrycznych. Obecność i siła pole magnetyczne jest oznaczony przez „linie strumienia magnetycznego”. Kierunki pola magnetycznego są również wskazywane przez te linie. Im bliżej linii, tym silniejsze pole magnetyczne i odwrotnie. Kiedy cząstki żelaza są umieszczane nad magnesem, linie strumienia można wyraźnie zobaczyć. Pola magnetyczne wytwarzają również energię w stykających się z nim cząstkach. Pola elektryczne są generowane wokół cząstek przenoszących ładunek elektryczny. Ładunki dodatnie są przyciągane w tym kierunku, natomiast ładunki ujemne są odpychane.

Ładunek ruchomy zawsze ma zarówno pole magnetyczne, jak i elektryczne, i właśnie dlatego są one ze sobą powiązane. Są to dwa różne pola o prawie takich samych cechach. Dlatego są one wzajemnie powiązane w polu zwanym polem elektromagnetycznym. W tym polu pole elektryczne i pole magnetyczne poruszają się względem siebie pod kątem prostym. Nie są one jednak od siebie zależne. Mogą również istnieć niezależnie. Bez pola elektrycznego pole magnetyczne istnieje w magnesach trwałych, a pola elektryczne występują w postaci elektryczności statycznej, przy braku pola magnetycznego.

Wykres porównania

Tabela porównawcza pola elektrycznego a pola magnetycznego
Pole elektrycznePole magnetyczne
Natura Stworzony wokół ładunku elektrycznego Utworzony wokół poruszającego się ładunku elektrycznego i magnesów
Jednostki Newton na kulomb, wolty na metr Gauss lub Tesla
Siła Proporcjonalny do ładunku elektrycznego Proporcjonalny do ładowania i prędkości ładowania elektrycznego
Ruch w polu elektromagnetycznym Prostopadle do pola magnetycznego Prostopadle do pola elektrycznego
Pole elektromagnetyczne Generuje VARS (pojemnościowy) Absorbuje VARS (indukcyjny)
Polak Monopole lub dipol Dipol

Zawartość: pole elektryczne vs pole magnetyczne

  • 1 Czym są pola elektryczne i magnetyczne?
  • 2 Natura
  • 3 ruchy
  • 4 jednostki
  • 5 Siła
  • 6 referencji

Co to są pola elektryczne i magnetyczne?

Na stronie internetowej Puget Sound Energy (PSE) znajdują się wyjaśnienia dotyczące pól elektrycznych i magnetycznych, czym są i jak są wytwarzane:

Pola magnetyczne są tworzone, gdy występuje przepływ prądu elektrycznego. Można to również traktować jako przepływ wody w wężu ogrodowym. Wraz ze wzrostem ilości przepływającego prądu wzrasta poziom pola magnetycznego. Pola magnetyczne są mierzone w milliGauss (mG).
Na pole elektryczne występuje wszędzie tam, gdzie występuje napięcie. Pola elektryczne powstają wokół urządzeń i przewodów wszędzie tam, gdzie występuje napięcie. Możesz myśleć o napięciu elektrycznym jak o ciśnieniu wody w wężu ogrodowym - im wyższe napięcie, tym silniejsza siła pola elektrycznego. Natężenie pola elektrycznego jest mierzone w woltach na metr (V / m). Siła pola elektrycznego gwałtownie spada wraz z oddalaniem się od źródła. Pola elektryczne mogą być również osłonięte przez wiele obiektów, takich jak drzewa lub ściany budynku.

Natura

Pole elektryczne jest zasadniczo polem siły, które powstaje wokół naładowanej elektrycznie cząstki. Pole magnetyczne powstaje wokół stałej substancji magnetycznej lub poruszającego się obiektu naładowanego elektrycznie.

Ruchy

W polu elektromagnetycznym kierunki ruchu pola elektrycznego i magnetycznego są do siebie prostopadłe.

Jednostki

Jednostki reprezentujące siły pola elektrycznego i magnetycznego są również różne. Siła pola magnetycznego jest reprezentowana przez gaussa lub Teslę. Siła pola elektrycznego jest reprezentowana przez Newtona na kulomb lub woltów na metr.

Siła

Pole elektryczne to w rzeczywistości siła na ładunek jednostkowy odczuwana przez nieruchomy punkt punktowy w dowolnym miejscu w polu, podczas gdy pole magnetyczne jest wykrywane przez siłę wywieraną na inne cząstki magnetyczne i poruszające się ładunki elektryczne.

Jednak obie koncepcje są cudownie skorelowane i odegrały ważną rolę w wielu innowacyjnych innowacjach. Ich związek można jasno wyjaśnić za pomocą równań Maxwella, zestawu równań różniczkowych cząstkowych, które odnoszą pola elektryczne i magnetyczne do ich źródeł, gęstości prądu i gęstości ładunku.

Bibliografia

  • http://www.coolmagnetman.com/magfield.htm