Natura kontra wychowanie

The Natura kontra wychowanie debata dotyczy względnego wpływu wrodzonych atrybutów jednostki w porównaniu z doświadczeniami ze środowiska, w którym się wychowuje, w określaniu indywidualnych różnic cech fizycznych i behawioralnych. Filozofia, zgodnie z którą ludzie nabywają wszystkie lub większość swoich cech behawioralnych z „wychowania” jest znana jako tabula rasa („pusta tablica”).

W ostatnich latach oba rodzaje czynników zostały uznane za odgrywające współdziałające role w rozwoju. Tak więc kilku współczesnych psychologów uważa pytanie za naiwne i reprezentujące przestarzały stan wiedzy. Słynny psycholog, Donald Hebb, podobno kiedyś odpowiedział na pytanie dziennikarza: „Które, natura czy wychowanie, bardziej przyczynia się do osobowości?” pytając w odpowiedzi: „Co bardziej przyczynia się do obszaru prostokąta, jego długości lub szerokości?”

Wykres porównania

Tabela porównawcza natura a wychowanie
NaturaWychowanie
Co to jest? W debacie „natura kontra wychowanie” przyroda odnosi się do wrodzonych cech jednostki (nativism). W debacie „natura kontra wychowanie” wychowanie odnosi się do osobistych doświadczeń (tj. Empiryzmu lub behawioryzmu).
Przykład Natura to twoje geny. Cechy fizyczne i osobowości określone przez twoje geny pozostają takie same, niezależnie od tego, gdzie się urodziłeś i wychowałeś. Wychowanie odnosi się do twojego dzieciństwa lub tego, jak się wychowałeś. Ktoś mógłby urodzić się z genami, aby zapewnić im normalny wzrost, ale w dzieciństwie byłby niedożywiony, co spowodowało zahamowanie wzrostu i niemożność rozwoju zgodnie z oczekiwaniami.
Czynniki Czynniki biologiczne i rodzinne Czynniki społeczne i środowiskowe

Treść: Natura kontra wychowanie

 • 1 Nature vs. Nurture in the IQ Debate
 • 2 Natura kontra pielęgnowanie cech osobowości
 • 3 Moralne rozważania natury a wychowanie
  • 3.1 Homoseksualizm
 • 4 Epigenetyka
 • 5 Filozoficzne rozważania natury a wychowanie
  • 5.1 Czy cechy są prawdziwe?
  • 5.2 Determinizm i wolna wola
 • 6 referencji

Nature vs. Nurture in the IQ Debate

Dowody sugerują, że czynniki środowiskowe rodziny mogą mieć wpływ na iloraz inteligencji dzieciństwa, co stanowi nawet jedną czwartą wariancji. Z drugiej strony, pod koniec okresu dojrzewania korelacja ta zanika, tak że rodzeństwo adopcyjne nie jest bardziej podobne w IQ niż obcy. Ponadto badania adopcji wskazują, że w wieku dorosłym rodzeństwo adopcyjne nie jest bardziej podobne w IQ niż obcy (korelacja IQ blisko zera), podczas gdy pełne rodzeństwo wykazuje korelację IQ wynoszącą 0,6. Bliźniacze badania potwierdzają ten wzorzec: bliźnięta jednorodne (identyczne) wychowane osobno są bardzo podobne w IQ (0,86), bardziej niż bliźniaki dizygotyczne (braterskie) wychowane razem (0,6) i znacznie więcej niż rodzeństwo adopcyjne (prawie 0,0). W związku z tym w kontekście debaty „natura kontra wychowanie” element „przyroda” wydaje się być znacznie ważniejszy niż element „pielęgnować” w wyjaśnianiu wariancji IQ w ogólnej populacji dorosłych w Stanach Zjednoczonych.

Dyskusja TEDx poniżej, z udziałem znanego entomologa Gene'a Robinsona, omawia, w jaki sposób genomika silnie sugeruje, że zarówno natura, jak i wychowanie aktywnie wpływają na genomy, odgrywając w ten sposób ważną rolę w rozwoju i zachowaniach społecznych:

Natura kontra wychowanie w cechach osobowości

Osobowość jest często cytowanym przykładem dziedzicznej cechy, która była badana u bliźniaków i adopcji. Identyczne bliźnięta hodowane osobno są znacznie bardziej podobne do osobowości niż losowo wybrane pary ludzi. Podobnie bliźnięta jednojajowe są bardziej podobne niż bliźniaki braterskie. Ponadto rodzeństwo biologiczne jest bardziej podobne pod względem osobowości niż rodzeństwo adopcyjne. Każda obserwacja sugeruje, że osobowość jest do pewnego stopnia dziedziczna.

Jednak te same projekty badań pozwalają na badanie środowiska, a także genów. Badania adopcyjne mierzą również bezpośrednio siłę wspólnych efektów rodzinnych. Rodzeństwo adoptowane korzysta tylko ze środowiska rodzinnego. Nieoczekiwanie niektóre badania adopcyjne wskazują, że osobowość adoptowanego rodzeństwa w wieku dorosłym nie jest bardziej podobna do przypadkowych par nieznajomych. Oznaczałoby to, że wspólny wpływ rodziny na osobowość zaniknie wraz z dorosłością. Podobnie jak w przypadku osobowości, często stwierdza się, że niepodzielne skutki środowiskowe przeważają nad wspólnymi skutkami środowiskowymi. Oznacza to, że skutki środowiskowe, które zwykle uważa się za kształtujące życie (takie jak życie rodzinne), mogą mieć mniejszy wpływ niż skutki niepodzielne, które są trudniejsze do zidentyfikowania.

Moralne rozważania natury a wychowanie

Niektórzy obserwatorzy krytykują to, że współczesna nauka ma zbyt duży nacisk na naturę argumentu, częściowo z powodu potencjalnej szkody wyrządzonej przez zracjonalizowany rasizm. Historycznie znaczna część tej debaty miała podłoże rasistowskiej i eugenicznej polityki - pojęcie rasy jako prawdy naukowej było często uważane za warunek wstępny w różnych wcieleniach debaty o przyrodzie i wychowaniu. W przeszłości dziedziczność była często wykorzystywana jako „naukowe” uzasadnienie różnych form dyskryminacji i ucisku na tle rasowym i klasowym. Prace publikowane w Stanach Zjednoczonych od lat 60. XX wieku, które opowiadają się za prymatem „natury” nad „pielęgnowaniem” w określaniu pewnych cech, takich jak The Bell Curve, spotkały się ze sporymi kontrowersjami i pogardą. Niedawne badania przeprowadzone w 2012 r. Przyniosły werdykt, że rasizm w końcu nie jest wrodzony.

Krytyką argumentów moralnych przeciwko stronie natury argumentu może być to, że przekraczają lukę, która powinna być. Oznacza to, że stosują wartości do faktów. Jednak takie urządzenie wydaje się konstruować rzeczywistość. Wykazano, że wiara w biologicznie określone stereotypy i zdolności zwiększa rodzaj zachowań związanych z takimi stereotypami i osłabia wydajność intelektualną, między innymi poprzez zjawisko zagrożenia stereotypem.

Konsekwencje tego są doskonale zilustrowane przez niejawne testy asocjacyjne (IAT) z Harvardu. Te, wraz z badaniami wpływu samoidentyfikacji z pozytywnymi lub negatywnymi stereotypami, a zatem „wypełnianiem” dobrych lub złych efektów, pokazują, że stereotypy, niezależnie od ich szerokiego znaczenia statystycznego, wpływają na osądy i zachowania członków i osób niebędących członkami stereotypowych grup.

Homoseksualizm

Bycie gejem jest obecnie uważane za zjawisko genetyczne, a nie pod wpływem środowiska. Jest to oparte na obserwacjach takich jak:

 • Około 10% populacji to geje. Liczba ta jest spójna w różnych kulturach na całym świecie. Gdyby kultura i społeczeństwo - tj. Wychowanie - były odpowiedzialne za homoseksualizm, odsetek populacji gejów byłby różny w różnych kulturach.
 • Badania identycznych bliźniaków wykazały, że jeśli jedno rodzeństwo jest gejem, prawdopodobieństwo, że drugie rodzeństwo jest również gejem, jest większe niż 50%.

Nowsze badania wykazały, że zarówno płeć, jak i seksualność są raczej spektrum niż ściśle binarnymi wyborami.

Epigenetyka

Genetyka to złożona i rozwijająca się dziedzina. Stosunkowo nowym pomysłem w dziedzinie genetyki jest epigenom. Zmiany zachodzą w cząsteczkach DNA, gdy inne chemikalia przyłączają się do genów lub białek w komórce. Zmiany te stanowią epigenom. Epigenom reguluje aktywność komórek przez „wyłączenie lub włączenie genów”, tj. Przez regulację, które geny ulegają ekspresji. Dlatego nawet pomimo tego, że wszystkie komórki mają ten sam DNA (lub genom), niektóre komórki rosną w komórki mózgowe, a inne w wątrobę, a inne w skórę.

Epigenetyka sugeruje model wpływu środowiska (wychowania) na jednostkę poprzez regulację genomu (natury). Więcej informacji na temat epigenetyki można znaleźć tutaj.

Debata filozoficzna na temat natury a wychowania

Czy cechy są prawdziwe?

Czasami pojawia się pytanie, czy mierzona „cecha” jest nawet rzeczywistością. Wiele energii poświęcono na obliczenie odziedziczalności inteligencji (zwykle iloraz inteligencji lub iloraz inteligencji), ale nadal istnieje pewna spór co do tego, czym dokładnie jest „inteligencja”.

Determinizm i wolna wola

Jeśli geny w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju cech osobistych, takich jak inteligencja i osobowość, wielu zastanawia się, czy to sugeruje, że geny określają, kim jesteśmy. Determinizm biologiczny to teza, że ​​geny określają, kim jesteśmy. Niewielu, jeśli w ogóle, naukowców zgodziłoby się z takim twierdzeniem; jednak wielu jest za to oskarżonych.

Inni zwracali uwagę, że założenie debaty „natura kontra wychowanie” wydaje się negować znaczenie wolnej woli. Mówiąc dokładniej, jeśli wszystkie nasze cechy są zdeterminowane przez nasze geny, przez nasze środowisko, przez przypadek lub przez kombinację tych działających razem, to wydaje się, że jest mało miejsca na wolną wolę. Ten tok rozumowania sugeruje, że debata „natura kontra wychowanie” ma tendencję do wyolbrzymiania stopnia, w jakim indywidualne zachowanie człowieka można przewidzieć w oparciu o wiedzę z zakresu genetyki i środowiska. Co więcej, w tym rozumowaniu należy również zauważyć, że biologia może determinować nasze zdolności, ale wolna wola nadal określa, co robimy z naszymi zdolnościami.

Bibliografia

 • Wikipedia: Natura kontra wychowanie
 • Nature vs. Nurture: rasizm nie jest wrodzony - National Journal
 • Nature vs. Nurture: Debata o rozwoju psychologicznym - Youtube
 • Epigenetyka - PBS