Różnica między retoryką a dialektyką

Od niepamiętnych czasów filozofowie używali dyskursu lub mowy jako sposobu rozumowania lub przedstawiania punktu widzenia w środowisku akademickim. Objęte nieco sferą logiki formalnej dwa nieco odmienne ramiona tego dyskursu to retoryka i dialektyka. Obaj uważali narady za środek docierania do prawdy, za działalność społeczną, która wymagała umiejętności werbalnych.

Zarówno retoryka, jak i dialektyka są sposobem wyrażania opinii za pomocą dialogu i wielkich umiejętności oratorskich. Obaj używają perswazji i rozsądnego argumentu, aby poprzeć lub odrzucić propozycję. Ale tu kończy się podobieństwo.

Czym jest retoryka?

Retoryka, mówiąc prościej, to przedstawienie jednoosobowe - mówca stara się wpływać na swoją publiczność za pomocą motywacyjnych słów i bombastycznego języka. Jego osobisty styl sprawia, że ​​argument jest bardziej skuteczny w dojściu do tego, co wydaje się prawdą. Jest to forma masowej perswazji, w której mówca przemawia na dużym zgromadzeniu lub zgromadzeniu. Dialog z jego widownią jest bardzo niewielki lub nie ma go wcale. Retoryka jest nieprzerwana i nie ma żadnych argumentów ani kontrargumentów między zaangażowanymi osobami. Słowami laika retorykę można nazwać mową pompatyczną, której celem jest uzyskanie zgody na głoszenie prawdy.

Co to jest dialektyka?

W przeciwieństwie do retoryki, w której mówca przemawia do dużej publiczności, dialektyka to interaktywna sesja jeden na jednego, w której mówca próbuje przekonać słuchacza lub przynajmniej przekonać go do zaakceptowania swojego logicznego lub filozoficznego argumentu poprzez serię pytań i odpowiedzi. Narada jest rozsądna i ogranicza się do jednego mówcy i jednego słuchacza. Ma bardziej osobisty charakter i jest formą przerywanego dyskursu. Istnieją energiczne argumenty, zarzuty i kontrargumenty i zastrzeżenia prowadzące do dojścia do uniwersalnej prawdy.

Co odróżnia retorykę od dialektyki?

  • W przeciwieństwie do retoryki, która jest procesem jednostronnym, w którym jedna strona angażuje się w długą i namiętną mowę, aby skłonić innych do wyrażenia zgody na jego sposób myślenia lub do zaakceptowania prawdy, tak jak ją przewiduje, dialektyka jest procesem dwustronnym, w którym dwie osoby lub strony, angażować się w filozoficzny argument mający na celu osiągnięcie konsensusu co do prawdy poprzez dialog i debatę, obalenie i obalenie wzajemnych propozycji.
  • Retoryka jest również określana jako sztuka praktyczna, która wykorzystuje bombastyczny język, ozdobne słowa i cyniczne wyrafinowanie. Dialektyka jest bardziej trzeźwą, praktyczną i przekonującą techniką argumentacji, która jest rozważna i logiczna.
  • Dialektyka wpływa na jedną osobę naraz; retoryka ma moc przekonywania dużej widowni do bezmyślnego poddania się. Wielcy mówcy stosowali retorykę, aby wpływać na masy przez pewien czas.
  • Retoryka jest zwykle dostarczana w miejscach publicznych, takich jak zgromadzenia, stadiony, wiece polityczne i inne duże spotkania. Publiczność jest zwykle tak zachwycona słowami mówcy, że przestają myśleć o sobie i są przenoszeni do utopii obiecanej przez mówcę, przenoszonej do przyszłości w czasie i przestrzeni, która obiecuje niebo. Dialektyka jest jednak bardziej dyspensą od prywatnego miejsca i ma bardzo niewiele osób słuchających i uczestniczących w naradzie. Mówca ma znacznie mniej mocy, by przekonać słuchacza, ponieważ nieustannie zatrzymują go pytania i argumenty przeciwko jego propozycji.
  • Retoryka to ulica jednokierunkowa, podczas gdy dialektyka to ulica dwukierunkowa. Oznacza to, że retoryka zachodzi w przepływie, a mowa jest ciągła, podczas gdy dialektykę często łamią pytania i odpowiedzi.
  • Retoryka ma większe zastosowanie w sprawach państwowych lub publicznych, ale dialektyka może mieć zastosowanie w każdej wspólnej sprawie.
  • Retoryka zakłada, że ​​publiczność ma ograniczoną inteligencję i zaakceptuje każdy bombastyczny dyskurs. Dialektyka rozwija się w oparciu o dwukierunkowy inteligentny argument.
  • Dialektyka jest argumentacyjna, a retoryka nie jest argumentacyjna.

Podsumowując, można zaakceptować pogląd Arystotelesa, że ​​retoryka i dialektyka są ze sobą blisko powiązane i do siebie podobne. Oba akceptują pewne przesłanki, ale nie są związane zasadami konkretnej formy. Obie dotyczą obu stron argumentu poprzez teorię dedukcji i indukcji.