Makroekonomia kontra mikroekonomia

Makroekonomia to gałąź ekonomii, która patrzy na ekonomię w szerokim znaczeniu i zajmuje się czynnikami wpływającymi na gospodarkę krajową, regionalną lub globalną jako całość. Mikroekonomia patrzy na gospodarkę na mniejszą skalę i dotyczy konkretnych podmiotów, takich jak firmy, gospodarstwa domowe i osoby prywatne.

To porównanie pozwala przyjrzeć się bliżej temu, co stanowi makro- i mikroekonomię, ich zastosowaniom w życiu codziennym oraz opcjom, które można by zastosować jako MakroekonomiaMikroekonomiaDefinicja Makroekonomia to gałąź ekonomii zajmująca się wydajnością, strukturą, zachowaniem i podejmowaniem decyzji w gospodarce jako całości. Mikroekonomia jest gałęzią gospodarki zajmującą się zachowaniami poszczególnych podmiotów, takich jak rynek, firmy i gospodarstwa domowe. Fundacja Podstawą makroekonomii jest mikroekonomia. Mikroekonomia składa się z pojedynczych podmiotów. Podstawowe koncepcje Produkcja globalna i dochód, bezrobocie, inflacja i deflacja. Relacje preferencji, podaż i popyt, koszt alternatywny. Aplikacje Służy do określania ogólnego stanu zdrowia gospodarki, poziomu życia i potrzeb poprawy. Służy do określania metod doskonalenia dla poszczególnych podmiotów gospodarczych. Kariera Ekonomista (ogólnie), profesor, badacz, doradca finansowy. Ekonomista (ogólnie), profesor, badacz, doradca finansowy.

Treść: Makroekonomia kontra mikroekonomia

 • 1 Definicja
 • 2 Aplikacja w świecie rzeczywistym
 • 3 Podstawowe pojęcia makroekonomiczne
  • 3.1 Produkcja globalna i dochód
  • 3.2 Bezrobocie
  • 3.3 Inflacja i deflacja
 • 4 podstawowe pojęcia mikroekonomiczne
  • 4.1 Relacje preferencji
  • 4.2 Podaż i popyt
  • 4.3 Koszt możliwości
 • 5 karier
 • 6 Edukacja
 • 7 opinii na temat zmian gospodarczych
 • 8 referencji

Definicja

Makroekonomia to gałąź ekonomii zajmująca się wydajnością, strukturą, zachowaniem i podejmowaniem decyzji w całej gospodarce, w przeciwieństwie do poszczególnych rynków. Dotyczy to gospodarek krajowych, regionalnych i globalnych. Makroekonomia obejmuje badanie zagregowanych wskaźników, takich jak PKB, stopy bezrobocia i wskaźniki cen, w celu zrozumienia funkcjonowania całej gospodarki, a także związków między takimi czynnikami, jak dochód narodowy, produkcja, konsumpcja, bezrobocie, inflacja, oszczędności, inwestycje, handel międzynarodowy i finanse międzynarodowe.

Z drugiej strony mikroekonomia jest gałęzią ekonomii, która koncentruje się przede wszystkim na działaniach poszczególnych podmiotów, takich jak firmy i konsumenci, oraz na tym, jak ich zachowanie determinuje ceny i ilości na poszczególnych rynkach. Jednym z celów mikroekonomii jest analiza mechanizmów rynkowych ustalających względne ceny towarów i usług oraz alokacja ograniczonych zasobów do wielu alternatywnych zastosowań. Istotne kierunki badań w dziedzinie mikroekonomii obejmują równowagę ogólną, rynki o asymetrycznej informacji, wybór przy niepewności i ekonomiczne zastosowania teorii gier.

Aplikacja w świecie rzeczywistym

Makroekonomia jest zwykle używana do określania stanu gospodarki narodowej poprzez porównywanie PKB danego kraju i jego całkowitej produkcji lub wydatków. PKB to całkowita wartość wszystkich towarów i usług wytwarzanych legalnie w gospodarce w danym okresie. Region uważa się zatem za zdrowszy, gdy stosunek PKB do wydatków jest wyższy, co oznacza w kategoriach prostych, że naród przynosi więcej, niż się wydaje. Innym stosowanym miernikiem jest PKB na mieszkańca, który jest miarą wartości wszystkich towarów i usług podzieloną przez liczbę uczestników gospodarki. Służy to określeniu poziomu życia i zakresu rozwoju gospodarczego w kraju, w którym wyższy poziom życia i większy rozwój gospodarczy mają miejsce, gdy więcej ludzi ma większą ogólną wartość produkcji. Na przykład Stany Zjednoczone i Chiny mają podobny ogólny PKB, ale Stany Zjednoczone mają o wiele lepszy PKB na mieszkańca ze względu na znacznie mniejszą liczbę uczestników gospodarki, co odzwierciedla wyższy poziom życia w USA. Makroekonomia jest również wykorzystywana do opracowywania strategii poprawy gospodarki na poziomie krajowym i globalnym.

Mikroekonomia służy do określania najlepszych wyborów, jakie jednostka może podjąć w celu uzyskania maksymalnego zysku, niezależnie od rodzaju rynku lub areny, w której jest zaangażowana. Mikroekonomię można również uznać za narzędzie zdrowia ekonomicznego, jeśli jest stosowane do pomiaru stosunku dochodu do wydajności firm i gospodarstw domowych. Mówiąc najprościej, zdobywanie więcej niż utracone równa się lepszej indywidualnej gospodarce, podobnie jak na poziomie makro. Mikroekonomia jest stosowana przez różne specjalistyczne kierunki studiów, w tym organizację przemysłową, ekonomię pracy, ekonomię finansową, ekonomię publiczną, ekonomię polityczną, ekonomię zdrowia, ekonomię miejską, prawo i ekonomię oraz historię gospodarczą.

Podstawowe pojęcia makroekonomiczne

Makroekonomia obejmuje różne pojęcia i zmienne związane z gospodarką w ogóle, ale istnieją trzy główne tematy badań makroekonomicznych. Teorie makroekonomiczne zwykle dotyczą zjawisk produkcji, bezrobocia i inflacji.

Produkcja globalna i dochód

Produkcja krajowa to całkowita wartość wszystkiego, co dany kraj produkuje w danym okresie. Wszystko, co jest produkowane i sprzedawane, generuje dochód. Dlatego produkcja i dochód są zwykle uważane za równoważne, a te dwa terminy są często stosowane zamiennie. Produkcja globalna może być mierzona jako całkowity dochód lub może być postrzegana od strony produkcji i mierzona jako całkowita wartość towarów i usług końcowych lub suma całej wartości dodanej w gospodarce. Produkcja makroekonomiczna jest zwykle mierzona na podstawie produktu krajowego brutto (PKB) lub jednego z innych rachunków narodowych. Ekonomiści zainteresowani długoterminowym wzrostem produkcji badają wzrost gospodarczy. Postęp technologiczny, akumulacja maszyn i innego kapitału oraz lepsze wykształcenie i kapitał ludzki prowadzą do wzrostu wydajności gospodarczej w miarę upływu czasu. Jednak wydajność nie zawsze rośnie konsekwentnie. Cykle koniunkturalne mogą powodować krótkoterminowe spadki produkcji zwane recesjami. Ekonomiści szukają polityk makroekonomicznych, które zapobiegają wpadaniu gospodarek w recesje i prowadzą do szybszego, długoterminowego wzrostu.

Bezrobocie

Bezrobocie w gospodarce mierzone jest stopą bezrobocia, czyli odsetkiem pracowników bez pracy na rynku pracy. Siła robocza obejmuje wyłącznie pracowników aktywnie poszukujących pracy. Osoby na emeryturze, kształcące się lub zniechęcone do poszukiwania pracy z powodu braku perspektyw zatrudnienia są wykluczone z siły roboczej. Bezrobocie można ogólnie podzielić na kilka rodzajów związanych z różnymi przyczynami. Klasyczne bezrobocie występuje, gdy płace są zbyt wysokie, aby pracodawcy byli skłonni zatrudnić więcej pracowników. Bezrobocie frykcyjne występuje, gdy pracownik ma odpowiednie wolne miejsca pracy, ale czas potrzebny na poszukiwanie i znalezienie pracy prowadzi do okresu bezrobocia. Strukturalne bezrobocie obejmuje różne możliwe przyczyny bezrobocia, w tym niedopasowanie umiejętności pracowników do umiejętności wymaganych w przypadku wolnych miejsc pracy. Podczas gdy niektóre rodzaje bezrobocia mogą występować niezależnie od stanu gospodarki, bezrobocie cykliczne występuje, gdy wzrost gospodarczy się zatrzymuje.

Inflacja i deflacja

Ekonomiści mierzą zmiany cen za pomocą indeksów cen. Inflacja (ogólny wzrost cen w całej gospodarce) występuje, gdy gospodarka się przegrzewa i rośnie zbyt szybko. Inflacja może prowadzić do zwiększenia niepewności i innych negatywnych konsekwencji. Podobnie upadająca gospodarka może prowadzić do deflacji lub szybkiego spadku cen. Deflacja może obniżyć produkcję gospodarczą. Bankierzy centralni próbują ustabilizować ceny, aby chronić gospodarki przed negatywnymi konsekwencjami zmian cen. Podwyższenie stóp procentowych lub ograniczenie podaży pieniądza w gospodarce obniży inflację.

Podstawowe pojęcia mikroekonomiczne

Mikroekonomia obejmuje również różnorodne pojęcia i zmienne związane z jednostką, gospodarstwem domowym lub firmą. Skoncentrujemy się na trzech głównych tematach badań mikroekonomicznych: relacjach preferencji, podaży i popytu oraz kosztach alternatywnych.

Relacje preferencji

Relacje preferencji są definiowane po prostu jako zbiór różnych wyborów, które może dokonać jednostka. Preferencje odnoszą się do zestawu założeń związanych z zamówieniem niektórych alternatyw, opartych na stopniu zadowolenia, przyjemności lub użyteczności, które zapewniają; proces, który daje optymalny wybór. Uwzględnia się kompletność, gdzie „kompletność” to sytuacja, w której każda ze stron jest w stanie wymieniać każde dobro, bezpośrednio lub pośrednio, z każdą inną stroną bez kosztów transakcyjnych. W celu dalszej analizy problemu rozważa się założenie przechodniości, czyli terminu, w którym preferencje są przenoszone z jednej jednostki na drugą. Te dwa założenia kompletności i przechodniości, które są nałożone na relacje preferencji, składają się na racjonalność, standard, według którego dokonuje się wyboru.

Podaż i popyt

W mikroekonomii podaż i popyt to ekonomiczny model określania cen na rynku. Stwierdza się, że na konkurencyjnym rynku cena jednostkowa danego towaru będzie się zmieniać, dopóki nie ustabilizuje się w punkcie, w którym ilość wymagana przez konsumentów (w cenie bieżącej) będzie równa ilości dostarczonej przez producentów (w cenie bieżącej), co spowoduje równowaga ekonomiczna ceny i ilości.

Koszt alternatywny

Koszt alternatywny działania (lub towarów) jest równy najlepszym kolejnym alternatywnym zastosowaniom. Koszt alternatywny jest jednym ze sposobów pomiaru kosztu czegoś. Zamiast jedynie identyfikować i dodawać koszty projektu, można również wskazać kolejny najlepszy alternatywny sposób wydawania tej samej kwoty. Zignorowany zysk tej następnej najlepszej alternatywy to koszt alternatywny pierwotnego wyboru.

Kariera

Badania makroekonomiczne i analiza danych dotyczących gospodarek krajowych i globalnych. Gromadzą informacje z badań podłużnych, ankiet i statystyk historycznych, a następnie wykorzystują je do prognozowania w gospodarce, a nawet oferowania rozwiązań problemów. Szczególne aspekty gospodarki, takie jak wytwarzanie i dystrybucja surowców, wskaźniki ubóstwa, inflacja lub sukces handlowy, są również głównym celem makroekonomistów, z którymi często konsultują się politycy i władze obywatelskie przy podejmowaniu decyzji dotyczących polityki publicznej.

Mikroekonomiści koncentrują się na określonych branżach lub przedsiębiorstwach. Ekspert mikroekonomista przeprowadza dokładne badania kwestii finansowych firmy i oferuje porady dotyczące skalowania lub wprowadzania ulepszeń. Często konstruują wykresy podaży i popytu, aby określić budżet i zasoby, które zostaną przydzielone do produkcji. Mikroekonomista może pomóc właścicielom firm i dyrektorom finansowym ustalić skale wynagrodzeń w oparciu o trendy przemysłowe i dostępność funduszy.

Edukacja

Makroekonomia i mikroekonomia są w świecie uniwersyteckim na ogół spadane na określone kursy wyższego poziomu, które należą do nadrzędnego przedmiotu ekonomii. Przez większość czasu rzeczywisty program studiów będzie po prostu z ekonomii, chociaż student specjalizujący się w tym temacie może następnie specjalizować się w obszarach mikro lub makro jako przedmioty do wyboru. Wszystkie kierunki ekonomiczne, niezależnie od obszaru, będą zobowiązane do podjęcia wielu kursów matematycznych, w szczególności rachunku różniczkowego i, zazwyczaj, kilku kursów statystycznych jako warunków wstępnych do kursów ekonomicznych wyższego poziomu. Studenci biznesu oraz kilka innych potencjalnych kierunków często będą musieli odbyć podstawowy kurs ekonomiczny lub dwa w ramach swoich podstawowych zajęć przygotowawczych do fundacji, a niektórzy studenci po prostu wybiorą ekonomię 101 za to, co oferuje ich edukacji. Student może również ukończyć ekonomię, praktykę, która jest często wykonywana w celu zapewnienia dobrego tła dla studentów poszukujących kariery w prawie, biznesie, rządzie, dziennikarstwie i nauczaniu.

Opinie na temat zmian gospodarczych

Makroekonomiści zwykle skupiają się na bodźcach ekonomicznych i towarzyszących im bodźcach, chociaż brakuje nawet jedności wśród makroekonomistów w tej konkretnej kwestii. Z makroekonomicznego punktu widzenia, aby naprawić gospodarkę danego kraju dzisiaj, należy wlać do niego pieniądze. Działanie to ma na celu zapewnienie wzrostu gospodarczego, a następnie jest analizowane pod kątem tego, ile wzrostu jest wytwarzane, ile bezrobocia jest powodowane lub czemu się zapobiega, i kiedy rząd odzyska swoje pieniądze, jeśli w ogóle. Większość makroekonomistów to keynesiści lub ekonomiści, którzy wspierają interwencję rządu i kierują gospodarką, dlatego mierzą sukces przede wszystkim na podstawie powyższych czynników, rozważając, co zrobić z pieniędzmi rządowymi.

Z drugiej strony mikroekonomiści często nie są tak pozytywnie nastawieni do działań stymulujących ze strony rządu. Uważają, że makroekonomiści zwykle ignorują najbardziej podstawowe pytanie mikroekonomiczne: gdzie są zachęty? Kto ma motywację do poprawy gospodarki? Mikroekonomiści uważają, że błędem jest patrzeć na kraj jako na podmiot, ponieważ nie jest to faktyczny kraj, który decyduje o tym, gdzie będą wydawane pieniądze stymulujące. Raczej to politycy rządzą krajem. Zamiast więc patrzeć na to, co byłoby najlepsze dla kraju, musimy spojrzeć na to, co politycy mieliby do tego motywację. Zamiast zakładać, że politycy wybiorą na podstawie tego, co jest najlepsze dla zdrowia ekonomicznego kraju, mikroekonomiści uważają, że ludzie muszą uznać na poziomie mikroekonomicznym, że polityk wybiera wyłącznie w oparciu o własne zachęty.

Problem polega na tym, że na bardzo podstawowym poziomie ramowym mikroekonomiści analizują zupełnie inne czynniki niż makroekonomiści, analizując stan naszych prób ożywienia gospodarczego.

Bibliografia

 • Wikipedia: Makroekonomia
 • Wikipedia: Mikroekonomia
 • Makroekonomia: wyniki gospodarcze i wzrost - Investopedia
 • Jakie są różne oferty pracy ekonomisty? - wiseGEEK
 • Specjalizacja z ekonomii - University of North Carolina
 • Bodziec: Analiza mikroekonomiczna - Right Speak