Różnica między filozofią a psychologią

Filozofia

Filozofia, wywodząca się z greckiego słowa „filozofia”, dosłownie tłumaczy się na „miłość do mądrości”. Filozofia jest badaniem ogólnych i podstawowych problemów dotyczących konkretnych zagadnień, takich jak wartości, istnienie, wiedza, rozum i język. Metody badania filozoficznego obejmują pytania, analizy krytyczne i racjonalne debaty. Pytania filozoficzne, które zostały postawione w przeszłości, obejmują: czy można coś wiedzieć i udowodnić? Co jest najbardziej realne i jaki jest sens życia? Jednak filozofia dotyczy również bardziej konkretnych pytań, takich jak: czy ludzie mają wolną wolę i jaki jest najlepszy sposób na życie?

Psychologia

Psychologia, wywodząca się z greckiego słowa „psychologia”, przekłada się dosłownie na „badanie ludzkiego ducha”. Psychologia to nauka o ludzkim umyśle i ludzkim zachowaniu. Obejmuje badanie zarówno świadomych, jak i nieświadomych doświadczeń, a także interakcje między myślami, uczuciami i zachowaniami. Psychologia jest dyscypliną akademicką i nauką stosowaną, której celem jest zrozumienie roli procesów umysłowych w zachowaniu człowieka, a także badanie fizjologicznych i biologicznych funkcji leżących u podstaw przetwarzania poznawczego i zachowania. Pojęcia badane przez psychologów obejmują percepcję, poznanie, uwagę, emocje, inteligencję, fenomenologię, motywację, funkcjonowanie mózgu, osobowość, zachowanie, relacje i odporność. Metody empirycznych badań psychologicznych obejmują badania eksperymentalne mające na celu ustalenie przyczynowych i korelacyjnych zależności między różnymi zmiennymi.

Różnice między dwiema praktykami

Filozofia prawdopodobnie leży u podstaw wszystkich nauk, w tym psychologii, a zatem obie dyscypliny w pewnym stopniu się pokrywają. Jednak chociaż oba rodzaje wiedzy badają ludzi i życie, aspekty, na których koncentruje się każda dyscyplina, są znacznie różne. Oznacza to, że podczas gdy filozofia próbuje zrozumieć istnienie życia ludzkiego, psychologia próbuje zrozumieć ludzkie zachowanie.

Oprócz tematów, które obejmuje każdy obszar, filozofia i psychologia różnią się również pod względem metod, których używają do udzielania odpowiedzi na pytania. Filozofia analizuje takie dziedziny jak życie po śmierci poprzez pytania i odpowiedzi, i nigdy nie da jednej, poprawnej odpowiedzi. Przeciwnie, psychologia wykorzystuje naukową metodę do zrozumienia ludzkich zachowań. Obejmuje to testowanie hipotez, które prowadzi do logicznych wniosków, popartych zarówno obserwacjami, jak i danymi fizycznymi.

Ponadto filozofia i psychologia różnią się możliwościami zatrudnienia. Kierunki filozoficzne mogą być zatrudnione jako nauczyciele, badacze, autorzy i wykładowcy akademiccy. Przeciwnie, psychologowie są w stanie pracować w szerokim zakresie dziedzin. Mogą zostać psychologami klinicznymi, którzy diagnozują i leczyć zaburzenia zdrowia psychicznego, lub mogą zostać psychologami-doradcami, którzy udzielają porad ludziom na różne tematy. Psychologowie mogą również zostać mówcami akademickimi, wykładowcami szkolnictwa wyższego, autorami i badaczami.